بیومکانیک نظری

  بیومکانیزم ها پایه ای برای توسعۀ بیومکانیک حرکات بدنی و.ن. سلویانوف؛ آ.آ. شالمانوف؛ آند برخانم؛ ک.آ. آننکوف؛ آ.و. گریگورینکو آکادمی دولتی فرهنگ بدنی روسیه مترجم: سعید قائینی، استادیار دانشگاه کردستان بیومکانیک حرکات بدنی در دهه 80-70 قرن بیستم به دلیل استقرار فناوری رایانه ای، مدل سازی ریاضی، تجهیزات دقیق برای اندازه گیری ویژگی های حرکتی […]

برنامۀ آماده سازی بلندمدت بوکسورها در فدراسیون روسیه (ادامه دار)

  جدول ذیل برنامۀ آماده سازی بوکسورها را در کشور روسیه نشان می دهد: مراحل آماده سازی مدت مراحل (سال) حداقل سن جهت شرکت در گروه ها تعداد نفرات در گروه ها مرحلۀ آماده سازی مقدماتی 3 10 10-12 مرحلۀ تمرینی و تخصص گرایی ورزشی 3 12 12-10 مرحلۀ توسعۀ مهارت ورزشی 3 15 7-4 […]

راهکارهای پیشنهادی جهت استفاده از یافته های علمی برای پیشبرد ورزش کشور (ادامه دار)

راهکار اول: استقرار یک “سیستم واحد آماده سازی ورزشی” در کشور، برای تمامی رشته های ورزشی آماده سازی ورزشی نوعی فعالیت برنامه ریزی شده برای ورزشکارانی است که به طور حتم در مسابقات ورزشی جهت کسب افتخارات میهنی و بین المللی شرکت منظم خواهند داشت. هدف اصلی مربی، توسعۀ آمادگی جسمانی و تکامل مهارت های […]

Scroll Up