مفهوم تئوری (ادامه دار)

تئوری سیستمی از معلومات علمی است که به تشریح و توضیح برخی مجموعه های مرتبط با یک پدیده می پردازد، روابط قانونمند را کشف نموده و آنها با هم متحد می سازد.
تئوری یک مدل اطلاعاتی از معلومات ترکیبی (سنتزی) است که خودمختاری قبلی مفاهیم، فرضیه ها و قوانین اختصاصی (در علوم مختلف) را در قلمروی خود سلب می کند و آنها را به شکل یک سیستم واحد در نظر می گیرد.
سنتز= ترکیب اجزاء برای درک بهتر کل
آنالیز= تجزیۀ کل برای درک بهتر اجزاء
از نقطه نظر تئوری علم، سنتز یک مرحلۀ مهم از فعالیت های شناختی است و آنالیز و سنتز با یکدیگر امکان کشف روابط بین اجزاء پدیدۀ تحت مطالعه را فراهم می آورند.
تئوری برخلاف تصور نه موجب پیچیدگی، بلکه باعث کاربردی شدن علم در جامعه می شود:
بنابراین واژه تئوری در حوزۀ تربیت بدنی و ورزش، همواره با روش های استفاده از ابزار علم آن به کار می رود:
Theory and methods of physical education
Theory and methods of sport
منابع شکل گیری تئوری تربیت بدنی و ورزش عبارتند از:
1- تجربۀ زندگی اجتماعی: نیازهای جامعه به وجود انسان های سالم، درنتیجه تلاش برای کشف قانونمندی های تربیت بدنی و به موجب آن، طراحی سیستم هدایت تکامل جسمانی جامعه؛
2- تجربۀ تربیت بدنی و به موجب آن، ارائۀ نظریه ها و تفکرات مربوط به توسعه و رشد تربیت بدنی؛
3- تفکرات مترقی در بارۀ محتوا و روش های رشد موزون شخصیت که از جانب مربیان، پزشکان و فلاسفه در اعصار مختلف و یا در کشورهای مختلف ارائه می شود؛
4- مقررات دولتی در مورد وضعیت و راه های بهبود فرهنگ جسمانی در کشور؛
5- نتایج پژوهش ها در حیطۀ تربیت بدنی و ورزش و سایر علوم نزدیک یا مرتبط.

 

سعید قائینی

مرداد 99

2 thoughts on “مفهوم تئوری (ادامه دار)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up