تئوری تربیت بدنی و ورزش
تئوری تربیت بدنی و ورزش

مقالات مهم

بیومکانیک نظری

  بیومکانیزم ها پایه ای برای توسعۀ بیومکانیک حرکات بدنی و.ن. سلویانوف؛ آ.آ. شالمانوف؛ آند برخانم؛ ک.آ. آننکوف؛ آ.و. گریگورینکو آکادمی دولتی فرهنگ بدنی روسیه مترجم: سعید قائینی، استادیار دانشگاه...

برنامۀ آماده سازی بلندمدت بوکسورها در فدراسیون روسیه (ادامه دار)

  جدول ذیل برنامۀ آماده سازی بوکسورها را در کشور روسیه نشان می دهد: مراحل آماده سازی مدت مراحل (سال) حداقل سن جهت شرکت در گروه ها تعداد نفرات در...

راهکارهای پیشنهادی جهت استفاده از یافته های علمی برای پیشبرد ورزش کشور (ادامه دار)

راهکار اول: استقرار یک "سیستم واحد آماده سازی ورزشی" در کشور، برای تمامی رشته های ورزشی آماده سازی ورزشی نوعی فعالیت برنامه ریزی شده برای ورزشکارانی است که به طور...

نوشته های اخیر

0

بازی های تیمی

0

ورزش های مبارزه ای

21

دیدگاه ها

0

ایده ها

حامیان ما

Scroll Up